ฮัลโหล ขอสายหัวใจเธอหน่อย Sophie Kinsella

ISBN:

Published:

Paperback

407 pages


Description

ฮัลโหล ขอสายหัวใจเธอหน่อย  by  Sophie Kinsella

ฮัลโหล ขอสายหัวใจเธอหน่อย by Sophie Kinsella
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 407 pages | ISBN: | 3.21 Mb

โบราณวาไว มือใครยาวสาวไดสาวเอา ซึงสำหรับ ปอปปี ไวแอตต แลว นันหมายถึงโทรศัพทมือถือทีเธอเจอในถังขยะดวย! เธอเพิงทำแหวนหมันอันเลอคาหาย โทรศัพทมือถือกโดนขโมย แตกอนทีดวงของเธอจะตกตำไปกวานี สวรรคกประทาน แซม รอกซตัน มาใหในรูปแบบของเสียงหลอๆ ตามสาย พอรูMoreโบราณว่าไว้ มือใครยาวสาวได้สาวเอา ซึ่งสำหรับ ป๊อปปี ไวแอ็ตต์ แล้ว นั่นหมายถึงโทรศัพท์มือถือที่เธอเจอในถังขยะด้วย! เธอเพิ่งทำแหวนหมั้นอันเลอค่าหาย โทรศัพท์มือถือก็โดนขโมย แต่ก่อนที่ดวงของเธอจะตกต่ำไปกว่านี้ สวรรค์ก็ประทาน แซม ร็อกซ์ตัน มาให้ในรูปแบบของเสียงหล่อๆ ตามสาย พอรู้สึกตัวอีกที อินบ๊อกซ์ของเธอก็มีอีเมลของเขาเข้ามาปะปน แผนการชีวิตอันราบเรียบของเขาก็ถูกเธอบุกเข้าโจมตีจนปั่นป่วน แล้วแบบนี้ การใช้โทรศัพท์ร่วมกันจะรอดไหมเนี่ย แต่ที่แน่ๆ ป๊อปปีเริ่มจะรู้สึกว่าดวงเธออาจไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ฮัลโหล ขอสายหัวใจเธอหน่อย":


b-inspired.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us